Начало arrow Услуги arrow Местни данъци и такси

Работно време

Фронт офис

Всеки работен ден;

от 8.00 до 17.00 час
без прекъсване

Когато потребителите са влезли в служебното помещение преди края на работното време, но не са били обслужени до неговото изтичане, звеното продължава работа до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 часа след обявеното работно време

Горещ телефон:
0308/ 31-37

Местни данъци и такси Печат Е-мейл

Актуализация: Януари 2009

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ " МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ " 

1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Необходими документи:

 • На основание чл. 3, ал. 2 и 3 от Приложение 2 към ЗМДТ

Срок: служебно

Такса: 2.50 лв.

Услугата е – обикновена, бърза и експресна

2. Издаване на удостоверение за данни, декларирани по Закона за местните данъци и такси

Необходими документи и процедура:

Срок: служебно

Такса: 2.00 лв.

Услугата е – обикновена, бърза и експресна 

3. Издаване на удостоверение за дължим данък върху наследство

Необходими документи:

 • На основание чл. 41 от Закона за местните данъци и такси

Срок: служебно

Такса: 2.50 лв.

Услугата е – обикновена, бърза и експресна 

4. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства

 • Във връзка, с Глава втора, раздел IV от Закона за местните данъци и такси

Необходими документи и процедура:

Срок: служебно

Такса:2.50 лв.

Услугата е – обикновена, бърза и експресна 

5. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината

Необходими документи и процедура:

 • На основание чл. 14 от Закона за местните данъци и такси 

Срок: служебно

Такса: безплатно 

6. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху нежилищните имоти, придобити от предприятия

Необходими документи и процедура:

 • На основание  чл. 17 от Закона за местните данъци и такси

Срок: служебно

Такса: безплатно 

7. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата

Необходими документи и процедура:

 • На основание  чл. 32, ал.1 от Закона за местните данъци и такси

Срок: служебно

Такса: безплатно 

8. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства

Необходими документи и процедура:

Срок: служебно

 Такса: безплатно 

9. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежаван лек автомобил

Необходими документи и процедура:

 • На основание чл. 54, ал.1 от Закона за местните данъци и такси

Срок: служебно

Такса: безплатно 

10. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

Необходими документи и процедура:

 • На основание  чл. 54, ал.1 от Закона за местните данъци и такси

Срок: служебно

Такса: безплатно 

11. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен патентен данък  

Необходими документи и процедура:

 •  На основание  чл. 61н от Закона за местните данъци и такси

Срок: служебно

Такса: безплатно 

12. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Необходими документи и процедура:

 • На основание  чл. 61и, ал.5 от Закона за местните данъци и такси

Срок: служебно

Такса: безплатно 

13. Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци

Необходими документи и процедура:

 •  На основание  чл. 71 от Закона за местните данъци и такси

Срок: служебно

Такса: безплатно 

14. Приемане на декларации за определяне на такса за битови отпадъци според количеството им

Необходими документи и процедура:

 •  На основание  чл. 67, ал.1 от Закона за местните данъци и такси

Срок: служебно

Такса: безплатно 

15. Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци

Необходими документи и процедура:

 • Във връзка с Глава втора, раздел I и Глава трета, раздел I от Закона за местните данъци и такси

Срок: 7 дни

Такса: 1.30 лв.

Услугата е – обикновена, бърза и експресна 

16. Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство  

Необходими документи и процедура:

 • Във връзка с Глава втора, раздел II от Закона за местните данъци и такси

Срок: 7 дни

Такса: 2.50 лева

Услугата е – обикновена, бърза и експресна 

17. Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация

Необходими документи и процедура:

 • Във връзка с Глава втора, от Закона за местните данъци и такси

Срок: 7 дни

Такса: 1.30 лв.

Услугата е – обикновена, бърза и експресна 

18. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Необходими документи и процедура:

 • На основание чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Срок: 7 дни

Такса: 1.30 лв.

Услугата е – обикновена, бърза и експресна 

19. Приемане и обработване на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци, такси и наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции

Необходими документи и процедура:

 • На основание чл. 129, ал. 1 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Такса: безплатно

20. Информация и справки по заявки на предприятия

Необходими документи и процедура:

Такса: безплатно

21. Издаване на удостоверение от общ характер и служебна бележка

Такса: 1.30 лв.

Услугата е – обикновена, бърза и експресна