Начало arrow Услуги arrow Общинска собственост

Работно време

Фронт офис

Всеки работен ден;

от 8.00 до 17.00 час
без прекъсване

Когато потребителите са влезли в служебното помещение преди края на работното време, но не са били обслужени до неговото изтичане, звеното продължава работа до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 часа след обявеното работно време

Горещ телефон:
0308/ 31-37

Общинска собственост Печат Е-мейл

Актуализация: Януари 2009

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

1. Извършване на справка за наличието на жилищно-спестовен влог

Необходими документи и процедура:

 • Проверка в списъците по чл. 7 от Правилника за прилагане на закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове към клоновете на Банка ДСК ЕАД и издаване на справка за резултатите от проверката
Срок за изпълнение: 7 дни
Такса: безплатно

2. Издаване на удостоверение за наличие на жилищно-спестовен влог

Необходими документи и процедура:

 • Проверка в списъците по чл. 7 от Правилника за прилагане на закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове към клоновете на Банка ДСК  ЕАД и издаване на справка за резултатите от проверката
Срок: 7 дни.
Такса:1.30 лв.
 

3. Приемане и обработка на документи за изплащане левова компенсация на титулярите на жилищно-спестовни влогове

Необходими документи и процедура:

 • На основание чл. 7 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове и чл. 11 от Правилника за прилагане на закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове
Срок: 20 дни

4. Оценка на общински имот или вещно право върху общински имот

Необходими документи и процедура:

 • На основание на наредбата по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост
Срок: 60 дни
Такса :
 • терени - 36.00 лв. с ДДС
 • сгради, според параметри

5. Връщане на конфискувани имоти или обезщетяване с равностоен имот или пари

Необходими документи и процедура:

 • На основание по чл. 5 от Закона за амнистията и връщане на отнети имущества

6. Приемане на документи за продажба на общинско жилище

Необходими документи и процедура:

 • На основание по чл. 47 от Закона за общинската собственост
Срок:: 60 дни.
Такса: 2% режийни  

7. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

Необходими документи и процедура:

 • На основание по чл. 5 от Закона за общинската собственост
Срок: 7 дни.
Такса:1.30 лв.
 

8. Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти - общинска собственост

Необходими документи и процедура:

 • На основание чл. 29 от Закона за приватизация и след приватизационен контрол
Срок: 7 дни.
Такса:1.30 лв.  

9. Издаване на удостоверение относно отчуждаване на имот

Необходими документи и процедура:

 • На основание по чл. 29 от Закона за общинската собственост
 • Срок:  7 дни.
 • Такса: 1.30 лв. 

10. Издаване на удостоверение за отписан (деактуван)  или за възстановен общински имот

Необходими документи и процедура:

 • На основание чл. 58 от Закона за общинската собственост и реституционните закони
Срок:  7 дни.
Такса: 1.30 лв.   

11. Издаване на удостоверение за установени жилищни нужди

Необходими документи и процедура:

 • Във връзка с Наредбата на ос по чл. 45а, от Закона за общинската собственост
Срок:  7 дни.
Такса: 1.30 лв.  

12. Приемане на документи и прекратяване  на съсобственост върху недвижим имот

Необходими документи и процедура:

 • На основание по чл. 36от Закона за общинската собственост
Срок: 60 дни
Такса: 2% режийни                                                                   

13. Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост

Необходими документи и процедура:

 • На основание чл. 58 от Закона за общинската собственост
Срок: 30 дни

14. Установяване на жилищни нужди

Необходими документи и процедура:

 • Във връзка с Наредбата на ос по чл. 45а, от Закона за общинската собственост
 • Срок:  7 дни.
  • Такса: 1.30 лв. 

15. Включване в списъци за парично обезщетение на лица, имащи дългогодишни жилищно-спестовни влогове

Необходими документи и процедура:

 • На основание чл. 11 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Срок:  30 дни. 

16. Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Необходими документи и процедура:

 • На основание чл. 62, ал.2 от Закона за общинската собственост
Срок:  7 дни.
Такса: 1.30 лв. 

17. Настаняване в общинско жилище

Необходими документи и процедура:

 • На основание чл. 45а от Закона за общинската собственост
Срок:  10 дни
Такса, според зоната и квадратурата

18. Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост

Необходими документи и процедура:

 • На основание чл. 483 от Гражданскопроцесуалния кодекс
Срок:  7 дни.
Такса: 1.30 лв.

19. Справка по актовите книги

Необходими документи и процедура:

 • На основание чл. 62, ал. 2 от Закона за общинската собственост
Срок:  7 дни.
 

20. Справка за извършени сделки с имоти общинска собственост

Необходими документи и процедура:

 • На основание наредбата по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост
Срок:  7 дни.

21. Учредяване право на надстрояване и пристрояване

Необходими документи и процедура:

 • На основание наредбата по чл. 38от Закона за общинската собственост
Срок: 60 дни.
Такса: 2% режийни  

22. Продажба на нежилищни имоти

Необходими документи и процедура:

 • На основание Закона за общинската собственост
 • Срок: 60 дни.
 • Такса: 2% режийни

23. Приемане на документи за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж

Необходими документи и процедура:

 • На основание Наредба на Общински Съвет гр.Мадан
Срок: 60 дни.
Такса: 2% режийни