Начало arrow Услуги arrow Технически услуги

Работно време

Фронт офис

Всеки работен ден;

от 8.00 до 17.00 час
без прекъсване

Когато потребителите са влезли в служебното помещение преди края на работното време, но не са били обслужени до неговото изтичане, звеното продължава работа до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 часа след обявеното работно време

Горещ телефон:
0308/ 31-37

Технически услуги Печат Е-мейл

Актуализация: Януари 2009

АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПО "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА" 

1. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Необходими документи:

 • На основание чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията

  Издава се, въз основа на чл.36 от Наредба №9 на Общински Съвет

Такса: 25.00 лв.

2. Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

Необходими документи:

 • На основание чл. 16 ал.1 от Наредбата за специално ползване на пътищата

  Издава се, въз основа на чл.36 от Наредба №9 на Общински Съвет  

3. Допускане (разрешаване) на изработване на подробен устройствен план

Необходими документи:

 • На основание чл. 124 и чл. 134 от ЗУТ

4. Приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план

Необходими документи:

 • На основание чл. 129

5. Издаване на виза за проектиране

Необходими документи:

 • На основание чл. 140, ал.2 от Закона за устройство на територията
Такса: 25.00 лв. 

6. Издаване на удостоверение и скица, относно имоти подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

Необходими документи:

 • На основание чл. 13 ал. 5 и ал. 6 от ППЗСЗЗ

  Такса: 12.50 лв. 

7. Издаване на разрешение за ползване, чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища

Необходими документи:

 • На основание чл. 177, ал. 7 от Закона за устройство на територията

8. Издаване на удостоверение за съгласие за  намаляване на нормативно установените разстояния до имотните граници

Необходими документи:

 • На основание на чл. 51 от Закона за устройство на територията

9. Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж

Необходими документи:

 • На основание чл.  5 ал. 3 от Наредба № 6 от 22 май 2001 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България

Такса: 37.00 лв. 

10. Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

  Необходими документи:

 • На основание чл. 177 от Закона за устройство на територията

Строежи от четвърта категория:

буква “а”

 1. частни пътища – 100.00 лв/км, но не повече от 1250.00 лв;

буква ”б”

 1. жилищни сгради със средно застрояване – 60.00 лв;
 2. смесени сгради със средно застрояване – 100.00 лв;
 3. сгради за обществено обслужване – 187.00 лв;
 4. амбулатории, дрогерии, аптеки – 187.00 лв;

буква “в” - производствени сгради с капацитет 50-100 работни места, съоръжения и складове към тях – 250.00 лв;

буква “г”

 1. паркове, градини и пр. – 12.50 лв/дка;
 2. сгради за паркинг-гаражи, гаражи – 37.00 лв/паркомясто;
 3. открити паркинги – 12.00 лв/паркомясто;

За реконструкции и преустройства, основни ремонти и смяна предназначението – 50% от определените по-горе.

За вътрешни преустройства на строежите от ІV категория, с които не се засяга конструкцията им – 50 % от определените по горе, относими към текста.

Строежи от пета категория:

буква “а”

  1. жилищни сгради с ниско застрояване – 50.00 лв;
  2. смесени сгради с ниско застрояване – 87.50 лв;
  3. вилни сгради – 112.50лв;
  4. сгради и съоръжения за обществено обслужване – 125.00 лв;
  5. сгради за паркинг-гаражи, гаражи – 25.00 лв/паркомясто;
  6. открити паркинги – 6.00 лв/паркомясто;

буква “б”

производствени и складови сгради до 50 работни места

и съоръженията към тях – 125.00 лв;

буква “в”

строежи на допълващото застрояване – 60.00 лв;

За реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението – 30 % от определените по-горе. 

11. Съгласуване на идеен инвестиционен проект

Необходими документи:

 • На основание чл. 141, ал. 1 от ЗУТ
Такса: 50% от таксата за издаване на Разрешение за строеж. 

12. Разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Необходими документи:

 • На основание чл. 142 от Закона за устройство на територията
Такса: 50% от таксата за издаване на Разрешение за строеж. 

13. Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на Разрешение за строеж с Доклад за оценка за съответствие,  или чрез Общински експертен съвет

Необходими документи:

 • На основание чл. 148 ал. 2 от Закона за устройство на територията
Такса: 50% от таксата за издаване на Разрешение за строеж. 

14. Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект

Необходими документи:

 • На основание чл. 154 от Закона за устройство на територията
Такса: 50% от таксата за издаване на Разрешение за строеж. 

15. Изготвяне на справки, относно изменения на устройствени планове и схеми

Необходими документи:

 • На основание чл. 131 от Закона за устройство на територията

16. Съгласуване на инвестиционни проекти за благоустрояване и обекти на техническата инфраструктура

Необходими документи:

 • На основание чл. 142, чл.144 от Закона за устройство на територията
Такса: 50% от таксата за издаване на Разрешение за строеж. 

17. Съгласуване и одобряване на Инвестиционни проекти

Необходими документи:

 • На основание чл. 141 от Закона за устройство на територията
Такса: 50% от таксата за издаване на Разрешение за строеж. 

18. Произнасяне по допускане, проучване и проектиране за изменение на подробен устройствен план

Необходими документи:

 • На основание чл. 136, във връзка с чл. 128 от Закона за устройство на територията

19. Издаване на разрешение за строеж

Необходими документи:

 • На основание чл. 148 ал. 2 от Закона за устройство на територията

  - Строеж от първа, втора и трета категория и линейни обекти – 0.50 лв./кв.м.

  - Строеж от четвърта, пета и шеста категория и линейни обекти – 0.40. лв./кв.м.

20. Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка

Необходими документи:

 • На основание чл. 157 от Закона за устройство на територията

21. Учредяване на право на преминаване, през чужд поземлен имот за издаване на разрешения за строеж за проводи на инженерната инфраструктура

Необходими документи:

 • На основание чл. 194 от Закона за устройство на територията

22. Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път

Необходими документи:

 • На основание чл. 192,ал.2 от Закона за устройство на територията 

23. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

Необходими документи:

 • На основание чл. 56 от Закона за устройство на територията
Такса: 25.00 лв. 

24. Издаване на удостоверения за доброволна делба

Необходими документи:

 • На основание чл. 202 от Закона за устройство на територията

Такса: 18.00 лв. 

25. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Необходими документи:

 • На основание чл. 16 ал. 5 от Закона за устройство на територията

26.Приемане и заверяване на екзекутивна документация

Необходими документи:

 • На основание чл. 74 ал. 3, във връзка с чл. 175 Закона за устройство на територията

Такса: 19.00 лв. 

27. Издаване на Разрешение за строеж, без одобряване на инвестиционни проекти

Необходими документи:

 • На основание чл. 148, във връзка с чл. 147,ал.1 и 153 Закона за устройство на територията

Такса: 0.40 лв./кв.м разгъната площ 

28. Освидетелстване на сгради и издаване на Заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от само-срутване

Необходими документи:

 • На основание чл. 195 ал. 5 и чл. 196 от Закона за устройство на територията

29. Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи от горския фонд без промяна на предназначението

Необходими документи:

 • На основание чл. 59 ал. 2 във връзка с чл. 8 т. 3 и чл. 12 ал. 3 от Закона за устройство на територията
 • Такса: 0.40 лв./кв.м разгъната площ 

  30. Издаване на удостоверение за възникнало сервитутно право

Необходими документи:

 • На основание чл.192 ал. 8 и  чл. 193 ал.10 от Закона за устройство на територията

31. Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

Необходими документи:

 • На основание § 4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

32. Допускане(разрешаване) изработването на комплексен доклад за инвестиционна инициатива

Необходими документи:

 • На основание чл. 150 от Закона за устройство на територията

33. Разрешаване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Необходими документи:

 • На основание чл. 150 от Закона за устройство на територията
 

34.Представяне и вписване в регистър на Технически паспорт на сграда

  Необходими документи:

 • На основание чл.15, ал.2, Наредба 5, ДВ брой 7 от 2007г.

35. Заверка на копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация, съхранявана в дирекция “Устройство на територията, строителен контрол, благоустрояване и екология” 

36.Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Необходими документи:

 • На основание чл. 35, ал. 1 от НАРЕДБА № 3 ОТ 28 АПРИЛ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ, във връзка с параграф 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър

Такса: 5.00 лв. 

37. Издаване на скица за недвижим имот

Необходими документи:

 • На основание § 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър
Услугата е:

  обикновена - 7 дни - 10.00 лв.
  бърза - 3 дни - 15.00 лв. и
  експресна - до 24 ч. - 20.00 лв. 

38. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

  - За отстояние от Закона за хазарта – 12.50 лв.

  - Във всички останали случай – 12.50 лв. 

39. Изготвяне на копия от кадастрален план /кадастрална листа, ръчна скица, разписна книга и извадка от ЗРП /подробен устройствен план 

40. Изготвяне на копия от кадастрален план посредством контактно копиране 

41. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването

Необходими документи:

 • На основание чл. 159, ал.3 от Закона за устройство на територията

42. Извадка от цифров кадастрален план

Необходими документи:

 • На основание §4  и чл.55 от Закона за кадастъра и имотния регистър

43. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Необходими документи:

 • На основание §4  и чл.51 от Закона за кадастъра и имотния регистър

44. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ

Необходими документи:

 • На основание чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър

  Такса: 12.50 лв. 

45. Съгласуване на доброволна делба

Необходими документи:

 • На основание чл.200 от Закона за устройство на територията

46. Протокол за въвод във владение

Необходими документи:

 • На основание чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ