Работно време

Фронт офис

Всеки работен ден;

от 8.00 до 17.00 час
без прекъсване

Когато потребителите са влезли в служебното помещение преди края на работното време, но не са били обслужени до неговото изтичане, звеното продължава работа до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 часа след обявеното работно време

Горещ телефон:
0308/ 31-37

ГРАО Печат Е-мейл

Актуализация: Януари 2009

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ 

1. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

Необходими документи и процедура:

 • Издава се въз основа на съобщение за раждане от МБАЛ-гр.Мадан
 • На основание чл. 43, ал. 6 и чл. 40, ал.1 от Закона за гражданската регистрация
Такса: безплатно 

2. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

Необходими документи и процедура:

 • Заявление
 • На основание чл. 88 ал. 1 от Закона за гражданската регистрация
Услугата е – обикновена, бърза и експресна
Такса: 2.00 лв. 

3. Издаване на удостоверение за граждански брак - оригинал

Необходими документи и процедура:

 • Заявка за сключване на граждански брак
 • На основание чл. 40 ал. 1 и чл. 53 от Закона за гражданската регистрация
Срок: веднага
Такса: безплатно 

4. Издаване на удостоверение за граждански брак – дубликат

Необходими документи и процедура:

 • Молба - образец
 • На основание чл. 88 ал. 1 от Закона за гражданската регистрация
Услугата е – обикновена, бърза и експресна
Такса: 2.00 лв. 

5. Издаване на препис - извлечение от акт за смърт – за първи път

Необходими документи и процедура:

 • Съобщение за смърт, издадено от МБАЛ-гр.Мадан
 • На основание чл. 40 ал. 1 и чл. 88 ал.1 от Закона за гражданската регистрация
Срок: веднага 

6. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Необходими документи и процедура:

 • Заявление
 • На основание чл. 40 ал. 1 от Закона за гражданската регистрация
Услугата е – обикновена, бърза и експресна
Такса: 2.00 лв. 

7. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

Необходими документи и процедура:

 • Заявление
 • На основание чл. 88 ал. 1 от Закона за гражданската регистрация
Услугата е – обикновена, бърза и експресна
Такса: 2.00 лв. 

8. Издаване на удостоверение за наследници

Необходими документи и процедура:

 • Молба - образец
 • На основание чл. 24 ал. 2 и чл. 106 ал.1 т.1 от Закона за гражданската регистрация

Услугата е – обикновена, бърза и експресна

9. Издаване на удостоверение за семейно положение

Необходими документи и процедура:

 • Заявление
Услугата е – обикновена, бърза и експресна
Такса: 2.00 лв. 

10. Издаване на удостоверение за родствени връзки

Необходими документи и процедура:

 • Заявление
 • На основание чл. 24 ал. 2 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация
Услугата е – обикновена, бърза и експресна
Такса: 3.00 лв. 

11. Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство

Необходими документи и процедура:
 • На основание чл. 110 от Семейния кодекс 
Такса: безплатна

12. Издаване на удостоверение за идентичност на имена на едно лице

Необходими документи и процедура:

 • Лична карта
 • На основание чл. 24 ал. 2 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация
Услугата е – обикновена, бърза и експресна
Такса: 2.00 лв. 

13. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина

Необходими документи и процедура:

 • Заявление
 • На основание чл. 24 ал. 2 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация
Услугата е – обикновена, бърза и експресна
Такса: 2.00 лв. 

14. Издаване на удостоверение за семейно  положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България

Необходими документи и процедура:

 • Заявление

На основание чл. 24 ал. 2 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация

Услугата е – обикновена, бърза и експресна
Такса: 2.00 лв. 

15. Издаване на удостоверение за постоянен адрес

Необходими документи и процедура:

 • Документ за самоличност
 • На основание чл. 24 ал. 2, чл.95 и  чл. 106 от Закона за гражданската регистрация
Услугата е – обикновена, бърза и експресна
Такса: 3.00 лв. 

16. Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес

Необходими документи и процедура:

 • Документ за самоличност
 • На основание чл. 24 ал. 2, чл.95 и  чл. 106 от Закона за гражданската регистрация
Такса: 3.00 лв. 

17. Заверка на удостоверение за постоянен адрес

Необходими документи и процедура:

 • Документ за самоличност
 • На основание чл. 24 ал. 2, чл.95 и  чл. 106 от Закона за гражданската регистрация
Такса: 3.00  лв. 

18. Издаване на удостоверение за настоящ адрес

Необходими документи и процедура:

 • Документ за самоличност
 • На основание чл. 24 ал. 2, чл.91 и  чл. 106 от Закона за гражданската регистрация
Услугата е – обикновена, бърза и експресна
Такса: 3.00 лв. 

19. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес

Необходими документи и процедура:

 • Документ за самоличност
 • На основание чл. 24 ал. 2, чл.91 и  чл. 106 от Закона за гражданската регистрация
Такса: 3.00 лв. 

20. Заверка на удостоверение за настоящ адрес

Необходими документи и процедура:

 • Документ за самоличност
 • На основание чл. 24 ал. 2, чл.91 и  чл. 106 от Закона за гражданската регистрация
Такса: 3.00  лв. 

21. Припознаване на дете

Необходими документи и процедура:

 • Документ за самоличност
 • На основание чл. 36 от Семейния кодекс
Такса: 3.00 лв. 

22. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Необходими документи и процедура:

 • Лична карта
 • На основание чл.106 от Закона за гражданската регистрация и Правилника за легализациите, заверките и преводите  ПМС 184/1958 изм.  и доп.76 , 83, 90 г.
Услугата е – обикновена, бърза и експресна
Такса: 6.00 лв. 

23. Възстановяване и промяна на име

Необходими документи и процедура:

 • Документ за самоличност
 • На основание чл. 19а от Закона за гражданската регистрация
Срок: веднага
Такса: безплатно 

24. Приемане на искане и промяна в актовете за гражданско състояние

Необходими документи и процедура:

 • Заявление , заверено от Нотариус
 • На основание чл. 74 и чл.76 от Закона за гражданската регистрация

Срок: до 7 дни 

25. Издаване на преписи на удостоверения или на преписи-извлечения от съставени актовете за гражданско състояние

Необходими документи и процедура:

 • Заявление, заверено от Нотариус
 • На основание чл. 80 и чл.88 от Закона за гражданската регистрация
Услугата е – обикновена, бърза и експресна
Такса: 2.00 лв. 

26. Съставяне на актовете за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

Необходими документи и процедура:

 • Преведени документи от чужбина
 • На основание чл.69,чл. 70 и чл.72 от Закона за гражданската регистрация

Срок: до 7 дни 

27. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно местопребиваване или бежанец или налице без гражданство

Необходими документи и процедура:

 • Временно удостоверение  на бежанец в ускорено производство се издава от Държавната Агенция за бежанците за срок от 1 /един/ месец
 • На основание чл.3,чл. 106 от Закона за гражданската регистрация

28. Установяване на наличие на българско гражданство

Необходими документи и процедура

 • На основание чл.39 от Закона за българското гражданство  

29. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции

Необходими документи и процедура:

 • На основание чл.7,чл. 106,1/т.2 от Закона за гражданската регистрация  

30. Издаване на удостоверения за идентичност на административен адрес

Необходими документи и процедура:

 • Заявление
 • На основание чл.12,ал.2 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи

Такса: 2.00 лв. 

31. Удостоверяване на данни и справки по регистрите за гражданско състояние за минали години

Необходими документи и процедура:

 • Заявление
 • На основание чл. 106 от Закона за гражданската регистрация 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ “ОБЩИНСКА ИНФОРМАЦИЯ” 

1. Предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или не публична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка

 • На основание чл. 24 от Закона за достъп до обществена информация

  2. Издаване на удостоверения/по искане на заинтересовани лица за липса или наличие в “Архив” на търсените от тях документи/

 • На основание чл. 84 и чл. 90, т. 2 от Закона за националния архивен фонд и чл.21, ал.3 от АПК  

ПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

1. Издаване на удостоверения  УП 2 и УП 3 за брутно трудово възнаграждение и за осигурителен и трудов стаж

 • На основание Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Наредба за пенсиите и осигурителния стаж