Начало arrow Администрация arrow Документи arrow Декларация на Ръководството на Община МАДАН за политика и цели по качеството

Работно време

Фронт офис

Всеки работен ден;

от 8.00 до 17.00 час
без прекъсване

Когато потребителите са влезли в служебното помещение преди края на работното време, но не са били обслужени до неговото изтичане, звеното продължава работа до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 часа след обявеното работно време

Горещ телефон:
0308/ 31-37

Анкета

Как оценявате работата на общинската администрация?
 
Декларация на Ръководството на Община МАДАН за политика и цели по качеството Печат Е-мейл
Нашата основна цел е да предлагаме административни услуги с високо качество, които в максимална степен да удовлетворяват изискванията на нашите клиенти.

Като поема своята отговорност в изграждането, поддържането и постоянното подобрение на Системата за управление на качеството, ръководството на Община Мадан декларира следните  основни принципи, залегнали в политиката по качеството:

 • Ориентиране към клиента - Съзнаваме отговорността си и се стремим да задоволяваме  в максимална степен настоящите и бъдещи потребности на всички заинтересовани страни, спазвайки действащите законови и нормативни изисквания;
 • Лидерство на ръководството – ръководството съзнава отговорността си за проектирането, внедряването и поддържането на Система за управление на качеството;
 • Съпричастност на хората - ръководството се стреми да създава подходящи условия, стимулиращи неговите служители за пълноценно участие и проява на инициатива при изпълнение на дейностите. Ръководството счита, че най-ценният ресурс на общинската администрация са хората. Като управлява тяхната пригодност, мотивация и удовлетвореност ръководството се стреми да създаде атмосфера, в която хората са напълно отдадени на постигането на целите на организацията;
 • Процесен и системен  подход – предоставянето от Общината административни услуги са резултат от протичането на взаимосвързани основни и допълнителни процеси, които се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно;
 • Непрекъснато подобряване е основна цел на Системата по качеството, която може да бъде постигната чрез непрекъснато наблюдение на протичането на процесите и предприемането на ефективни коригиращи и превантивни мерки;
 • Фактологичен подход при изработване на решения - системата за комуникации, управлението на документи и записи по качеството създават предпоставка за вземане на решения, основани на актуална информация;
 • Взаимно изгодни отношения с доставчиците – основавайки се на принципа, че за производство на висококачествен продукт трябва да се вложат висококачествени материали, фирмата избира за свои доставчици водещите производители на съответните материали и оборудване.

Чрез постигане на основната цел  - непрекъснато подобряване на дейността на Общинската администрация и задоволяване потребностите на клиентите - ние гарантираме постигането и на допълнителните цели, които сме си поставили:

 • Създаване и поддържане на модерна администрация и поставянето й в услуга на гражданите и фирмите;
 • Ефективно управление на всички идентифицирани процеси, оказващи влияние върху качеството на предлаганите услуги, като предпоставка за постигане на значителна удовлетвореност от страна на потребителите на предлаганите от нас административни услуги;
 • Подобряване на условията в Общинска администрация Мадан за пълноценно прилагане на нормативната база за административното обслужване на физически и юридически лица, като се оптимизира административния процес за по-висока адекватност, целесъобразност, надеждност и качество според изискванията на отделните групи клиенти;
 • Да се постигне и поддържа постоянно високо ниво на качеството на предоставяните административни услуги на физически и юридически лица;
 • Недопускане просрочване на законовите срокове в изпълнение на служебни преписки по административно обслужване на физически и юридически лица;
 • Изграждане на адекватна система за успешно изпълнение решенията на Общински съвет;
 • Подобряване на административното обслужване, чрез реализиране на мерките по   националната програма за реформа в администрацията;
 • Ускоряване на реализирането на инвестиционните проекти от Общинската стратегия за регионално развитие;
 • Постигане на конкретните цели и задачи в разработения Мандатен план на община Мадан, чрез обединение на бизнеса и обществеността и привличането им като участници в този процес, което гарантира постигане на една основните цели, а именно ориентация към клиента;
 • Системно да се провежда обучение за повишаване на квалификацията на персонала и неговата мотивация за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа;

Ръководството на Общината гарантира, че:

 • организацията разполага с нужните ресурси за изграждане, поддържане и развитие на Система за управление на качеството
 • се задължава да полага грижи въведената Система за управление на качеството да функционира в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000.

 

Дата: 15.05.2008г.                   КМЕТ НА ОБЩИНА МАДАН

гр. Мадан                                АТАНАС ИВАНОВ

 
< Предишна   Следваща >