Начало arrow Администрация arrow Замeстник-кметове

Работно време

Фронт офис

Всеки работен ден;

от 8.00 до 17.00 час
без прекъсване

Когато потребителите са влезли в служебното помещение преди края на работното време, но не са били обслужени до неговото изтичане, звеното продължава работа до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 часа след обявеното работно време

Горещ телефон:
0308/ 31-37

Отговорно управление

Значими аспекти на ОбА - Мадан във връзка със системата за управление на околната среда
Прочети...

Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Мадан (2006 – 2008 година)
Прочети...

Декларация на Ръководство-
то на Община МАДАН за политика и цели по качеството 
Прочети...

Анкета

Как оценявате работата на общинската администрация?
 
Заместник-кметове Печат Е-мейл

snimka.jpg Мария Николова Близнакова

Заместник-кмет от 2007 г.

Функции

Замества Кмета на общината при отсъствие и изпълнява функциите му в пълният им обем, както са определени в Чл.44 от ЗМСМА. Осъществява оперативно ръководство и контрол в следните области на дейност: образование, култура, социалнидейности, спорт и туризъм, здравеопазване, вероизповедание и Мероприятие ”Благоустройство на територията”.

 Осъществява координация на работата с Дирекция ”Социално подпомагане”, Бюро по труда и ДЗ и СР – Мадан, като подписва всички документи, касаещи взаимоотношението на община Мадан с посочените по-горе субекти, в т.ч. трудови договори, заповеди за разрешаване на всички видове отпуски, заповеди за прекратяване на трудови правоотношения по договорите сключени между община Мадан и Бюрото по труда по различните програми за насърчаване на заетостта. Издава наказателни постановления за нарушение на Наредбите приети от Общински съвет – гр. Мадан.

Автобиография

Родена на 3 април 1961 година в гр. Чепеларе, обл. Смолян. Средното си образование завършва в ПГ ”Васил Дечев” – гр. Чепеларе, а висше в Пловдивски Университет ”Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, специалност „Математик – учител по математика”. Към Пловдивският университет завършва и следдипломната си специализация – ВТОРИ КЛАС „ЕИТ и информатика”. От 1983г. до 1993г. работи като учител по математика в Техникум по минна промишленост”Васил Димитров” – гр. Мадан. През периода 1993-1998г. е проектант и програмист в „ГОРУБСО” ЕАД, ЦУ-ЕИЦ – гр. Мадан. От ноември 1998г. до 2007 година работи като учител по математика в СОУ”Отец Паисий” – гр. Мадан. Владее добре писмено и говоримо  Руски език.

 

snimka.jpg

Стефан Георгиев Хвойнев

Заместник-кмет от декември 2007 г.

Функции
Осъществява оперативно ръководство и контрол по работата на Дирекция”Архитектура, строителство и устройство на територията”, като отговаря за: устройство на територията, кадастър и регулация, архитектурно строителство, своевременно планиране, реализиране и отчитане на капиталовите разходи. Ръководи, координира и осъществява контрол на строителството на територията на общината.
Ръководи комисията по отстъпено право на строеж, като помощен орган на Кмета на общината. Съгласува и предоставя на Кмета на общината за подпис заповеди, разрешителни, протоколи от експерен съвет и др., съгласно Закона за устройство на територията. Контролира реализирането на инвестиционната политика в интерес на населението на общината.Координира упражняването на превантивен контрол по строителството на територията на община Мадан и обслужването технически на кметствата и останалите населени места.
Организира контрола на изпълнението на решенията на Общински съвет -  Мадан, отнасящи се до териториалното и селищно устройство на общината. За изпълнението им се отчита пред Кмета на община Мадан.

Автобиография


Роден  на 14.10.1957г. в с. Буково, община Мадан.Средното си образование завършва в СОУ „Отец Паисий” – гр.Мадан през 1975г. През 1980г. е завършил ПУН „Димчо Петров”- гр.Смолян, специалност „История и география”. В периода 1980-1982г. е работел като учител в с.Буково и Конски дол, след което работи във фирма „Минстрой” и „ГОРУБСО”- като минен спасител. През 1996г. задочно завършва ЮЗУ „Неофит Рилски”, специалност „История. През 1999г. е началник отдел „Образование и култура” в ОБА гр.Мадан, а от 2002г. до 03.12.2007г. е Директор на дирекция „Социално подпомагане” - гр.Мадан.

 

Dimitrov

Асен Асенов Димитров

Заместник-кмет от ноември 2008 г.

Функции

Упражнява текущ контрол върху целесъобразното и законосъобразно разходване на бюджетните и извънбюджетни средства на всички нива по функции, дейности и параграфи в  ръководените от него дейности.
Контролира дяловете в търговските дружества на община Мадан. Инициира формирането, преообразуването и ликвидирането им. Контролира разрешителните и лицензионни режими на територията на общината.

Организира и провежда контрол по спазване на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия. Организира и контролира изготвянето на общински транспортни схеми и транспортно обслужване.
Контролира подготовката по придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество на територията на общината. Организира воденето на отчет на общинския сграден фонд и защита интересите на общината при неправомерно ползване на общински имоти от физически и юридически лица. Организира и контролира рекламната дейност на територията на общината. Организира контрола  по изпълнение решенията на Общински съвет - Мадан, отнасящи се до общинската икономика, управлението на общинските имоти и общински фирми, бюджетните приходи и разходи на звената.
За изпълнението им се отчита на Кмета на община Мадан. Координира и контролира работата на мероприятие „Благоустройство на територията”. Организира и контролира разработванто на концепции и програми за опазване но околната среда, дейността по третиране на твърдите битови отпадъци, поддържане на зелените системи, опазване чистотата на въздуха. Изпълнява и други функции, определени със заповед на Кмета на община Мадан. Замества Кмета на община Мадан при спазване разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация.


Автобиография

Г-н Асенов е завършил „Транспортна техника и технологии” във  Висше транспортно училище „Тодор Каблешков – София, Фактултет” Техника, технология и управление в транспорта” – Бакалавър. Работил е в „Горубсо – Мадан като електро-механо шлосер през 1999г., след което в същата фирма е работил в Централно разпределителна станция- съблюдаване и контрол на електроизточниците в мините. През 2006г. Бизнес-консултант в Общинска администрация Мадан, относно Европейски проекти и реализирането на частния бизнес, както и стартиране на Бизнес инкубатор – Мадан. През 2007 г. е Изпълнителен директор в ЕТ”Шукри Сюлейманов”. Владее добре писмено и говоримо  Английски език и отлични компютърни умения.