Начало arrow Администрация arrow Програми и проекти

Работно време

Фронт офис

Всеки работен ден;

от 8.00 до 17.00 час
без прекъсване

Когато потребителите са влезли в служебното помещение преди края на работното време, но не са били обслужени до неговото изтичане, звеното продължава работа до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 часа след обявеното работно време

Горещ телефон:
0308/ 31-37

СПРАВКА ЗА ПРОЕКТИ – ОКТОМВРИ 2007 – ОКТОМВРИ 2008 ГОДИНА

Отдел “Проекти и Устойчиво Развитие” 

І. ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ С ИСКАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ (ХІ.2007 – VІІІ.2008).

І.1.“Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Мадан”; Обща стойност на проекта - 746 400.00 лева; Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013 г. , Бюджетна линия BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна Среда”  2007–2013 г.

І.2. “Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Разширение на Регионално депо за ТБО гр. Мадан  и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, Златоград и Неделино”. Обща стойност: 739 070.00 лева. Бюджетна линия BG161PO005/08/2.30/01/03, Приоритетна ос 2, Оперативна програма  „Околна среда” 2007-2013 г.

І.3. “Превръщане на градския парк на град Мадан в оазис от зеленина и кът за отдих”. Обща стойност: 13536.00 лв. – Национална кампания “За чиста околна среда” на тема: Почистване на населените места и облагородяване на почистените площи. – МОСВ-ПУДООС

І.4. “Развитие на административния капацитет за равнопоставеност в публично-частното партньорство на общини от областите – Смолян, Пазарджик и Пловдив”. Обща стойност: 1 189 445.21 лева.  Оперативна програма  „Административен капацитет” 2007-2013 г., Приоритетна ос 1 “Добро управление”; Подприоритет 1.4. “Администрацията- партньор на бизнеса”, Бюджетна линия BG051PO002/08/1.4-02 (разработва се в момента).


ІІ. ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ КЪМ 08.2008 Г.

“Подобряване на уличната мрежа на ул. П. Хилендарски” и ул. “Здравец” - програма САПАРД, фонд “Земеделие”. Обща стойност: 99 966.00 лв., (100% безвъзмездна помощ). (срок 31.08.2008 г.)

ІІ.1. “Мадан и Керамоти – зелени пейзажи и тюркоазено море”, програма ФАР-ТГС България-Гърция, продължителност: 12 месеца, считано от 01.12.2007 г. Обща стойност на проекта: 266 430.00 EUR. (срок 30.11.2008 г.)

ІІ.2. “По добри условия и среда на обитаване в образователното обслужване, предоставяно в село Върбина и района от СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” и ОДЗ “Елица” – град Мадан, община Мадан”. Обща стойност: 999 847,00 лева.  Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., Приоритетна ос 4 “местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1. “Дребномащабни местни инвестиции”  BG161PO001/4,1-01/2007 (срок 28.02.2009 г.)


ІІІ. РЕАЛИЗИРАНИ/ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ (ХІ.2007-VІІІ.2008 Г.)

ІІІ.1. “Център за социална рехабилитация и интеграция” – Мадан. Финансиран от МТСП-Фонд “Социално подпомагане”. Продължителност на проекта: 4 месеца. Обща стойност: Грант- 31969,20 лв. (28369,20 лв. за СМР и 3600,00 лв. – Медицинска апаратура); Собствен принос (оборудване, съгласно спецификация): 4720.00 лв.(приключил 30.06.2008)

ІІІ.2. “Тракийските светилища като основа за популяризиране на трансграничното културно и туристическо наследство на общините Мадан и Керамоти”. програма: ФАР – ТГС България – Гърция 2004/BG 2004/016-782.01.06 насока: “Насърчаване на културните, туристически и човешки ресурси в трансграничния регион. Обща стойност на проекта: 225 029,00 евро (грант от ЕС – 200 275,84 евро и собствен принос на община Мадан – 24 753,19 евро). (приключил 31.05.2008 г.)


ІV. ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СЪПЪТСТВАЩА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (КЪМ МЕСЕЦ Х.2008 Г.)

ІV.1. Проекти “Реконструкция и рехабилитация на междуселищни общински пътища в община Мадан” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013, Приоритетна ос 3 – Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.

ІV.2. Проект “Реконструкция и рехабилитация на междуселищни общински пътища в община Мадан” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013, Приоритетна ос 3 – Мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места”.  “Изграждане, реконструкция и рехабилитация на детски площадки, зелени площи, площадни пространства, спирки за обществен превоз, обществени тоалетни в град Мадан и останалите места в общината в обем и съдържание, съгласно лимита на мярката”.

ІV.3. Проект с работна идея: “Създаване на туристическа атракция - минен туризъм в община Мадан и подобряване на съпътстващата инфраструктура “ по Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”

IV.4. Проект с работна идея: „Партньорство и приятелство в общия Европейски дом” по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 4:”Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.2.:”Междурегионално сътрудничество”

IV.5Проект „ Красива България” 2009: Обект „Сграда – Хоспис и ЦСРИ, гр.Мадан” по Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”