Начало arrow Администрация arrow Дирекции и отдели

Работно време

Фронт офис

Всеки работен ден;

от 8.00 до 17.00 час
без прекъсване

Когато потребителите са влезли в служебното помещение преди края на работното време, но не са били обслужени до неговото изтичане, звеното продължава работа до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 часа след обявеното работно време

Горещ телефон:
0308/ 31-37

Отговорно управление

Значими аспекти на ОбА - Мадан във връзка със системата за управление на околната среда
Прочети...

Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Мадан (2006 – 2008 година)
Прочети...

Декларация на Ръководство-
то на Община МАДАН за политика и цели по качеството 
Прочети...

Анкета

Как оценявате работата на общинската администрация?
 

Дирекция ”Административно и информационно обслужване на населението”


Директор – Люба Христова Тодорова


Основни функции:  Организира административното-информационното  обслужване на физическите и юридически лица и работа със сигнали и жалбите на гражданите. Организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията. Отговаря за изготвяне и реализиране плана  за обучение на персонала. Заявява необходимите материали и консумативи за дирекция «АИОН» и сградата на ОбА и контролира изразходването им. Контролира правилното и целесъобразно използване на техниката в ОбА.
Подпомага Кмета на общината при формулирането и разработването на решения за реализиране на общинската политика, в сферата на неговите правомощия и компетенции, както и представянето и пред обществеността.
Ръководи подговката  и участва в заседания на ОбС с право на съвещателен глас. Поддържа и актуализира: Системата за самооценка на административното обслужване; интернет базираната система за Отчетните доклади за състоянието на администрацията.
Контролира създаването условия за активна обратна връзка с гражданите, чрез дискусии, конференции, обсъждания и други, с цел коригиране и усъвършенстване на взаимодействието на общинската администрация. Контролира поддържането постоянна връзка с медиите за своевременно информиране на обществеността по политиката на общината и изграждане на коректен образ на кмета и общинската администрация и общинския съвет.
Организира протоколната дейност на община Мадан. Организира и осигурява мероприятията на общината при вътрешно и международно сътрудничество, посещения на делегации и гости от страната и чужбина, в т.ч. и от побратимените градове.


Installing Elemental

Дирекция”Финанси, бюджет и счетоводни дейности”


Директор – Огнян Насков Василев


Основни функции:  Организира разработването, приемането, актуализацията и изпълнението на бюджета на общината по пълна бюджетна квалификация.
Подпомага Кмета на общината за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси, за опазване на общинската собственост и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални цености.
Оказва методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички бюджетни дейности и кметства в общината.
Изготвя проекта за инвестиционната програма на общината и отчетите за нейното изпълнение.
Осъществява оперативно ръководство за своевременно финансиране на разходите по всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в сферата на здравеопазване, образование, култура, социални дейности и кметства.Извършва текущ и последващ контрол по своевременното завеждане на стопанските операции и разходването на бюджетни кредити.
Подготвя отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на Министерството на финансите, в частта му за плана и натуралните показатели. Следи за своевременното внасяне на събраните суми от такси и услуги в приход на общинския бюджет.

 

Дирекция”Архитектура, строителство и устройство на територията”


Директор – Виолета Живкова Гочева


Основни функции: Контролира и координира дейността по териториалното и селищно устройство в общината, в частта техническа инфраструктура. Разработва задания за проектиране и възлага изготвянето на проекти в част „техническа инфраструктура”.
Контролира чрез своите специалисти и външни експерти, проучвателните и проектански работи за строителство на обекти от техническата инфраструктура на територията на общината. Издава разрешения за планови и аварийни разкопавания на улици и други благоустроени площи. Подготвя програми за изграждане на техническата инфраструктура, благоустрояването и организацията на движението.
Изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията/ЗУТ/.
Подпомага дайността на общинския експертен съвет, вкл. експертизи и становища по внесени проекти.
Упражнява контрол за спазване и прилагане на общите и подробните устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа.
Да ръководи разработването и контролира реализирането на проекти изпълняващи строително-инвестиционната програма на общината. Да съгласува проекти на инженерната инфраструктура и благоустрояването в общината.Дирекция”Икономическо развитие и екология”


Директор – Емине Машкова-Кисьова


Основни функции: Организира разрешителния режим съобразно националното и местно законодателство в търговската и туристическата сфера, както и контрола върху тях.  Разработва концепция за функциониране на търговските обекти на територията на общината в съответствие с действащата нормативна уредба и решенията на Общински съвет.
Инициира формирането, преобразуването и ликвидирането на търговските субекти, собственост на общината и такива с общинско участие, като осъществява контрола върху тях. Организира и провежда контрол по спазването на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия.
Утвърждава общинските транспортни схеми и организира транспортното обслужване на територията на общината.
Подпомага управителите на общински търговски дружества при изготвянето на бизнес-програмите им; осъществява контрол по изпълнението на дългосрочните и краткосрочни бизнес програми; внася предложение до Общински съвет за изменение на дружествените договори, капитала на дружеството и договорите за управление на общинските фирми.
Извършва процедура по категоризация на заведенията за хранене и средствата за подслон, води регистър на всички издадени удостоверения и контролира спазването на изискванията за определената категория.
Внася предложения до Общински съвет за одобряване на транспортната схема на общината.  Контролира дяловете на общината в търговските дружества, в които общината има съучастия.
Администрира и контролира  разрешителните режими на територията на общината. Извършва контрол чрез звеното  за защита на потребителя по жалби на граждани по Закона за защита на потребителя.
Осъществава политиката на Община Мадан в опазване на околната среда. Изготвя и участва в изготвянето на програми, стратегии и планове за устойчива развитие по отношение на околната среда и оздравяването на селищната среда и дава предложения за Инвестиционната програма на общината.Отдел ”Образование, култура, здравеопазване, социални, спортни и младежки дейности”


Началник отдел – Миглена Любомирова Ангелова – Атанасова


Основни функции:  Координира дейността на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена за организиране на учебно-възпитателния процес и осъществява контакти с министерство на образованието и науката и Регионалните инспекторати по образованието на МОН, в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета и Правилника за неговото приложение.
Организира финансирането на общинските учебни и детски заведения, както и обслужващите звена. Осъществява своята дейност в пряко  взаимодействие с Министерство на образованието и науката и Министерство на финансите относно прилагане на специфичните нормативни изисквания.
Разработва мрежата на общинските училища и детските заведения. Разработва програма за основни ремонти на сградния фонд на общинските училища, детските заведения и извънучилищни заведения.
Участва в изготвянето на общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, младежта и спорта. Участва в комисии, разглеждащи образователни проблеми. Участва в общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Организира изпълнението на общинската културна програма и партнира на културните институти за отбелязване на изяви, свързани с културно-историческия календар. Координира дейността на културните институции по създаването, разпространението и опазването на културните ценности, по съхраняването и поддържането на паметниците на културата, традициите и обичаите. Организира управлението и ползването на специализирания сграден фонд, предназначен за културни прояви.
Подготвя и организира изпълнението на Общинската стратегия за развитие и предоставяне на социални услуги на гражданите. Организира дейността на специализираните институции за социални услуги и за рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания съвместно с териториалните органи на МТСП.
Организира изпълнението на Плана за изпълнение на Общинската стратегия за закрила на детето, съвместно с Дирекцията за социално подпомагане.

 

Отдел ”Проекти и устойчиво развитие”


Началник отдел – Сава Огнянов Гърбелов


Основни функции: Организира разработването на програми, стратегии и проекти.
Събира и класифицира всички изготвени проекти, програми и стратегии от общината.
Организира дейностите по създаване на ефективен модел за партньорство с международни институции и организации.
Осъществява информационното осигуряване на администрацията и оказване на методическа, логистична и експертна  помощ на служителите от общинска администрация при разработване, управление и реализиране на проекти по Европейските и други чуждестранни фондове с общинска заетост. Подпомага дейността на кметовете  и кметските наместници на населените места при разработване, управление и реализиране на проекти по Европейските и други чуждестранни фондове.
Осигурява и поддържа информационна база данни за евроинтеграционните процеси, както и за нормативнта база на ЕС.
Работи за създаване на партньорски мрежи с НПО от страната и чужбина за участие в проекти, разработени съгласно приоритетите на община Мадан. Разработва и поддържа електронна база данни за приоритетите на общинската администрация в сферата на европейските отношения.
Поддържа и развива партньорство и сътрудничество с побратимените градове в пряка координация с Дирекция „АИОН”.