Начало arrow Транспорт

Работно време

Фронт офис

Всеки работен ден;

от 8.00 до 17.00 час
без прекъсване

Когато потребителите са влезли в служебното помещение преди края на работното време, но не са били обслужени до неговото изтичане, звеното продължава работа до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 часа след обявеното работно време

Горещ телефон:
0308/ 31-37

Транспорт
Актуализация: Януари 2009

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ (ТРАНСПОРТ)

1. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Необходими документи и процедура:

  • На основание чл. 24 от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници

Разрешението за извършването на таксиметров превоз на пътници се издава за всеки отделен автомобил. Разрешението е поименно и не подлежи на преотстъпване. Превозвачът кандидатства за получаване на ново Разрешително по общия ред не по-късно от 30 календарни дни преди изтичане на срока на неговата валидност.

      Такса: За холограмен знак и годишна такса – 25.00 лв. 

2. Съгласуване на маршрутни разписания за специализиран превоз

Необходими документи и процедура:

  • На основание чл. 61, ал. 2 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България  

3. Приемане на предложения и съгласуване на транспортна схема за допълнителни маршрутни линии

Необходими документи и процедура:

  • На основание решение на ОС, по реда на  Наредба № 2/15. 03. 2002 г. на МТС за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили

4. Съгласуване на проекти за временна организация на движението при извършване на строителство, ремонт и други работи по улиците или по прилежащите на тях недвижими имоти

Необходими документи и процедура:

  • На основание наредба на ОС и Наредба № 16 от 23 юли 2001 г. за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците  

5. Изготвянe на схема за сигнализирането на места за паркиране за служебни нужди служебен абонамент" и разрешение за ползването им по искане на  физически и юридически лица

Необходими документи и процедура:

  • На основание Наредба на Общински Съвет гр.Мадан  

Образци:

Заявление за издаване на Разрешително за извършване на таксиметров превоз (образец)