Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Ðàáîòíî âðåìå

Ôðîíò îôèñ

Âñåêè ðàáîòåí äåí;

îò 8.00 äî 17.00 ÷àñ
áåç ïðåêúñâàíå

Êîãàòî ïîòðåáèòåëèòå ñà âëåçëè â ñëóæåáíîòî ïîìåùåíèå ïðåäè êðàÿ íà ðàáîòíîòî âðåìå, íî íå ñà áèëè îáñëóæåíè äî íåãîâîòî èçòè÷àíå, çâåíîòî ïðîäúëæàâà ðàáîòà äî ïðèêëþ÷âàíå íà òÿõíîòî îáñëóæâàíå, íî íå ïîâå÷å îò 2 ÷àñà ñëåä îáÿâåíîòî ðàáîòíî âðåìå

Ãîðåù òåëåôîí:
0308/ 31-37

Àíêåòà

Êàê îöåíÿâàòå ðàáîòàòà íà îáùèíñêàòà àäìèíèñòðàöèÿ?
 

Àòàíàñ Àëåêñàíäðîâ Èâàíîâ

Êìåò íà îáùèíà Ìàäàí îò 2007 ã.
Èçäèãíàò îò Ïîëèòè÷åñêà ïàðòèÿ "ÁÚËÃÀÐÑÊÀ ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÀ ÏÀÐÒÈß".
Èçáðàí íà âòîðè òóð íà ìåñòíèòå èçáîðè ñ  64.24% îò ãëàñîâåòå.


Àâòîáèîãðàôèÿ

Ðîäåí íà 18 þëè 1952 ã. â ñ. Áóêîâî, îáùèíà Ìàäàí.
 
Ñðåäíîòî ñè îáðàçîâàíèå å çàâúðøèë â ÏÃ "Â.Ëåâñêè"- ãð.Ñìîëÿí, à âèñøå â ÑÓ "Êëèìåíò Îõðèäñêè", ñïåöèàëíîñò "Áúëãàðñêà ôèëîëîãèÿ".
 
Ñåìååí ñ äâå äúùåðè.

Ðàáîòèë å êàòî ó÷èòåë â ñ. Áóêîâî. Áèë å äèðåêòîð â ÑÎÓ "Îòåö Ïàèñèé"-  ãð.Ìàäàí.

Ïðåç ïåðèîäà 1988-1990 ã. å çàì.ïðåäñåäàòåë íà ÈÊ íà Îáùèíñêèÿ ñúâåò - ãð.Ìàäàí, à îò 1990-1994 ã. - ó÷èòåë â êâ. Øàðåíêà è ÑÎÓ "Îòåö Ïàèñè" ãð.Ìàäàí.

Îò 1994 ã. äî 2003ã. å äèðåêòîð íà ÄÇÈ - êëîí Ìàäàí, à îò 2003ã. ðúêîâîäè ôèëèàëà íà "Èíòåðíåøúíúë Àñåò Áàíê"ÀÄ.

Îò 08.11.2007 ã. å Êìåò íà Îáùèíà Ìàäàí.

 
 

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| electric bicycle|