Начало arrow Услуги

Работно време

Фронт офис

Всеки работен ден;

от 8.00 до 17.00 час
без прекъсване

Когато потребителите са влезли в служебното помещение преди края на работното време, но не са били обслужени до неговото изтичане, звеното продължава работа до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 часа след обявеното работно време

Горещ телефон:
0308/ 31-37

Услуги
  ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ
 • Удостоверение за раждане на новородено дете в Република България / оригинал /
 • Удостоверение за раждане / дубликат /
 • Удостоверение за ражданена дете с българско гражданство,когато родителите обявяват лично раждането в общината
 • Удостоверение за раждане на осиновено дете - оригинал /издава се по постоянен адрес на родителите/
 • Удостоверение за раждане на лице, когато раждането или промяна на данните в акта за раждане са установени по съдебен ред
 • Припознаване на родено извънбрачно дете
 • Удостоверение за наследници
 • Удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт в регистрите на общината
 • Удостоверение за родствени връзки
 • Удостоверение за семейно положение за сключване на брак с чужденец в чужбина
 • Удостоверение за семейно положение
 • Промяна в гражданското състояние при развод
 • Удостоверение за идентичност на имена
 • Записване за сключване на граждански брак
 • Приемане на документи за сключване на граждански брак
 • Сключване на граждански брак между български и чужди граждани в Република България
 • Удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
 • Съставяне на акт за смърт и препис извлечение от акта
 • Съставяне на акт за смърт на български гражданин, починал в чужбина
 • Дубликат от препис-извлечение от акт за смърт
 • Учредяване на настойничество. Издаване на удостоверение за настойник
 • Назначаване на попечител и зам. попечител
 • Легализация /заверка/ на документи по гражданско състояние за чужбина
 • Съставяне на акт за смърт въз основа на съдебно решение
 • Удостоверение за постоянен адрес
 • Удостоверение за настоящ адрес
 • Удостоверение за промяна в данните по постоянен адрес
 • Удостоверение за промяна в данните по настоящ адрес
 • Удостоверение за лишаване от родителски права
 • Оформяне на документи за установяване на българско гражданство /процедура по чл.39 от ЗВГ/
 • Заверка на покана - декларация за посещение на чужденец в Република България
 • Заверка на покана-декларация за частно посещение в Република България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или едно от тях са от българска народност.
 • Корекция ЕГН
 • Удостоверение за вписване в картотечния регистър
 • Препис извлечение от регистъра за населението
 • Служебна бележка.