Екология Печат Е-мейл
Община Мадан има разработена Програма за опазване на околната среда 2004-2007 г., на основание чл. 79 от Закона за опазване на околната среда, в съответствие с т. 2.10 от стратегията за икономическо стабилизиране и развитие на Смолянска област и е в отговор на обществената необходимост от осъществяване на планова, открита и предсказуема политика в областта на околната среда. В момента тече процедура за сертифициране на общината по ISO14001:2004- Система за управление на околна среда.

Основните принципи, които са залегнали в нея, са:

  • принципът на превантивните мерки - използване достиженията на науката с цел намаляване рисковете за хората и околната среда;
  • принципът на "Замърсителят плаща" - на всички нива разходите по предотвратяването и отстраняването на екологичното замърсяване да се носят от отговорните за причиняването им;
  • принципът, че защитата на околната среда е обща задача на административните органи и гражданите;
  • принципът на интегрирането, който означава, че опазването на околната среда е въпрос, който не трябва да се обсъжда самостоятелно, и че екологичните аспекти трябва винаги да се вземат предвид при оформянето и прилагането на политиката в много области, като транспорт, промишленост, енергетика, селско стопанство и др.

Органите на местната власт в гр. Мадан полагат усилия както да постигнат икономически и социален просперитет, така и за предотвратяване на екологични рискове и кризи.