Начало arrow Обяви arrow Обществени поръчки

Работно време

Фронт офис

Всеки работен ден;

от 8.00 до 17.00 час
без прекъсване

Когато потребителите са влезли в служебното помещение преди края на работното време, но не са били обслужени до неговото изтичане, звеното продължава работа до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 часа след обявеното работно време

Горещ телефон:
0308/ 31-37

Обществени поръчки Печат Е-мейл
№ по ред Предмет на процедурата Основание Краен срок за закупуване на докумен-
тация
Срок за полу-
чаване на офертите
Дата и час на отваряне на офертите
1. Реконструкция на път Вехтино
– Дирало –инженеринг,
проектиране и строителство
ДВ № 31/05.06.2008 г.
АОП - № 00104-2008-0006
Решение №44/
02,06,2008 г. за откриване на процедура по реда на НВМОП – открит конкурс
07.07.2008 г. - 16 ч. 08.07.2008 г. - 11 ч. 08.07.2008 г. - 14 ч. 
2. Превоз на ученици за
учебната 2008/2009 г.
в Община Мадан
ДВ № 13/ 24.06.08 г.
Решение № 49/ 17,06,2008 г. за откриване на процедура по реда на НВМОП – открит конкурс 23.07.2008 г. - 17 ч. 24.07.2008 г. - 11 ч. 24.07.2008 г. - 14 ч.
3.

Разработване на проекти за
Община Мадан по кандидатстване
за безвъзмездна финансова помощ
по европейската
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕНА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
в Министерство на земеделието и храните
на Р.България ( ПРСР В МЗХ ) за периода
2007-2013 г., мярка 322
„Обновяване и развитие на населените места"
ДВ № 32/ 23.06.08 г.
АОП - № 00104-2008-0009/23.06.2008 г.

Решение
№ 48/17,
06,2008 г. за откриване на процедура по реда на НВМОП – открит конкурс
23.07.08 г. - 17 ч. 24.07.08 г. - 11 ч. 24.07.08 г. - 13 ч.
4. Консултантски услуги, предпроектно проучване
и проектиране на инвестиционен проект:
„Разширение на регионално депо за ТБО
гр.Мадан и изграждане на площадки за
предварително третиране на отпадъци
в общините Мадан, Златоград и Неделино”
ДВ № 6/ 11.06.2008 г.
АОП № 00104-2008-0005
Решение
№ 45/ 04,06,2008 г. за откриване на процедура по реда на ЗОП – открита процедура      ПРЕКРАТЕНА 
29.07.08 г. - 16 ч. 30.07.08 г. - 11 ч. 30.07.08 г. - 13 ч.
5. Инвестиционно консултиране и проектиране
за кандидатстване с проекти до максималния
допустим размер, съгласно условията на
Национална Програма За Развитие на
Селските Райони за подобряване качеството
на живот чрез ремонт и рехабилитация на
ВиК мрежа, улична мрежа, общински пътища
и паркове в населените места:
Мадан, Арпаджик, Борика, Боровина,
Бориново, Буково, Букова поляна, Вехтино,
Високите, Вранянци, Върба, Върбина,
Въргов дол, Гарабина, Галище, Дирало,
Долие, Дишлийци, Касабско, Кориите,
Крайна, Крушев дол, Купен, Леска, Лещак,
Ливаде, Ловци, Миле, Митовска, Мъглища,
Петров дол, Печинска, Планинци, Равнил,
Равнища, Равно нивище, Рустан,
Средногорци, Стайчин дол, Студена,
Тънкото,Уручовци, Цирка, Чурка, Шаренка.
ДВ № 22/17.06.2008 г.
АОП - № 00104-2008-0007
Решение
№ 46/ 11,06,2008 г. за ОП по реда на ЗОП – открита процедура
ПРЕКРАТЕНА
04.08.08 г. - 16 ч. 05.08.08 г. - 11 ч. 05.08.08 г. - 13 ч.
6. Разработване на проекти за
Община Мадан по кандидатстване за
безвъзмездна финансова помощ по
европейската ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ в Министерство на
земеделието и храните на Р.България
( ПРСР В МЗХ ) за периода 2007-2013 г.,
мярка 321 „Основни услуги за населението
и икономиката в селските райони”
ДВ №2/20.06.2008 г.
АОП № 00104-2008-0008/19.06.2008 г.
Решение
№ 47/
16.06.2008 г. за откриване на процедура по реда на ЗОП – открита процедура
06.08.08 г. - 17 ч. 07.08.08 г. - 11 ч. 07.08.08 г. - 13 ч.
7. BG2005/017-454.03.03.02-03/04                     "Преустройство на част от сграда в
център за зелен туризъм и природно
обучение"
ДВ № 11/ 16.07.2008 г.
Решение
№ 50/
09. 7.2008 г.
за откриване
на процедура по реда на НВМОП –
открит конкурс
12.08.08 г. - 11.30 ч. 12.08.08 г.- 16.30 ч. 13.08.08 г. - 10 ч.
8. BG2005/017-454.03.03.02-03/03                        "ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВА ЕКО-МАРШРУТА"
Обособена позиция 1.Еко-маршрут:
Мадан - Пешера "Дупката",
Обособена позиция 2. Еко-маршрут:
Мадан - "Конската глава"
ДВ № 12/ 16.07.2008 г.
Решение № 51/09.07.2008 г. за откриване на процедура по реда на НВМОП – открит конкурс 12.08.08 г. - 11.30 ч. 12.08.08 г.- 16.30 ч. 13.08.08 г. - 14 ч.
9. Избор на изпълнител на независим
строителен надзор за обект
"Изграждане на нови клонове и
реконструкция на съществуващата
водопроводна и канализационна
мрежа -с.Буково"  
Заповед
№ 378/
21.07.2008 г. на Кмета на Община Мадан по чл.2, ал.1 от НВМОП
не се закупува документация 30.07.2008 г.- 17.00 ч. 31.07.2008 г. - 14 ч.
10. Ремонт на Общинска пътна мрежа
в Община Мадан
Заповед
№ 364/
09.07.2008 г.
на Кмета на Община Мадан по чл.2, ал.1 от НВМОП
не се закупува документация 18.07.2008 г.- 15.00 ч. 31.07.2008 г.-15.30 ч.
11. Строително-ремонтни работи и
внедряване на мерки за енергийна
ефективност - СОУ-с.Върбина и
ЦДГ "Елица"
Решение № 55/04.08.2008 г. за откриване на процедура по реда на ЗОП – открита процедура 08.09.2008 г. - 11.30 ч. 08.09.2008 г. - 16.30 ч. 09.09.2008 г. - 14 ч.
12. Зимна поддръжка на пътната
мрежа в Община Мадан,
област Смолян за
сезон зима 2008/2009 г.
Решение
№ 56/
13.08.2008 г.
за откриване
на процедура по реда на ЗОП - открита процедура
08.10.2008 г. - 10.00 ч. 08.10.2008 г. - 10.00 ч. 08.10.2008 г. - 14 ч.
13. Възстановяване на свлачищен участък
в границите на ПСОВ, в кв.133
по ПУП на гр.Мадан
Заповед
№ 441/
29.08.2008 г.
на Кмета на Община Мадан
не се закупува документация 12.09.2008 г. - 17.00 ч. 15.09.2008 г.-14 ч.
14. Превоз на ученици за учебната
2008/2009 г. в Община Мадан  -
договаряне с покана по
маршрути № 2,3,4,5,6
Решение
№ 65/ 04.09.2008 г.
за откриване на процедура по реда на НВМОП – договаряне с покана
не се закупува документация 08.09.2008 г. - 12.00 ч. 08.09.2008 г.-14 ч.
15. Създаване на зелена зона Решение № 63/ 05.09.2008 г. за откриване на процедура по реда на НВМОП – открит конкурс 09.10.2008 г. - 11.00 ч. 09.10.2008 г. - 11.00 ч. 09.10.2008 г. - 16 ч.
16. Почистване на река Маданска Решение
№ 64/ 05.09.2008 г. за откриване на процедура по реда на НВМОП – открит конкурс
09.10.2008 г. - 11.30 ч. 09.10.2008 г. - 11.30 ч. 09.10.2008 г. - 16 ч.
17. Доставка на дизелово гориво за
нуждите на детските градини за
отоплителен сезон 2008 -2009 г.
Решение
№ 66/ 09.09.2008 г.- договаряне с покана чрез Пловдивска стокова борса
не се закупува документация няма няма
18. Реконструкция и рехабилитация
на път Върбина - Цирка
Решение
№ 70/06.10.2008 г. за откриване на процедура по реда на НВМОП – открит конкурс
17.11.2008 г. - 17.00 ч. 17.11.2008 г. - 17.00 ч. 18.11.2008 г.-14 ч.
19. Разработване на пълен кандидатски
проект "Мадан - кътче от рая с
богатството и културата на Родопа планина"
по кандидатстване за безвъзмездна
финансова помощ по
Оперативна програма "Регионално развитие"
2007-2013 г., Приоритетна ос 3:
" Устойчиво развитие на туризма",
Операция 3.1. "Подобряване на
туристическите атракции и свързаната
с тях инфраструктура"
Решение
№ 69/
06.10.2008 г.
за откриване
на процедура по реда на ЗОП – открита процедура
01.12.2008 г. - 17.00 ч. 01.12.2008 г. - 17.00 ч. 02.12.2008 г.-14 ч.
20. Доставка на строителни материали Заповед
№ 493/
06.10.2008 г.
на Кмета на Община Мадан
не се закупува документация 20.10.2008 г. - 17.00 ч. 21.10.2008 г.-14 ч.
 21.Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в Община МаданРешение № 76/ 12.11.2008 г. за откриване на процедура по реда на НВМОП – открит конкурс17.12.2008 г. - 17.00 ч17.12.2008 г.-17.00ч.18.12.2008 г.-14 ч.
 22.Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, поддържане на зелени площи и озеленяване на територията на община Мадан, зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в община Мадан и уличната мрежа в град МаданРешение № 79/15.12.2008 г. за откриване на процедура по реда на ЗОП – открита процедура10.02.2009 г. - 16.00 ч10.02.2009 г. - 16.00 ч.11.02.2009 г. - 10.00 ч.
 23.Реконструкция  и рехабилитация на част от второстепенната улична мрежа  и външното изкуствено осветление в гр.Мадан, Община МаданРешение № 80/ 16.12.2008 г. за откриване на процедура по реда на НВМОП – открит конкурс21.01.2009 г. - 17.00 ч21.01.2009 г. - 17.00 ч.22.01.2009 г. - 14.00 ч.
 24.Водоснабдяване на с.Бориново, община Мадан - пълен инженерингРешение № 84/ 22.12.2008 г. за откриване на процедура по реда на НВМОП – открит конкурс28.01.2009 г. - 17.00 ч.28.01.2009 г. - 17.00 ч.29.01.2009 г. - 14.00 ч.
 25. Подготовка на инвестиционен проект „Разширение на регионално депо за ТБО гр. Мадан  и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, Златоград и НеделиноРешение № 85/23.12.2008 г. за откриване на процедура по реда на ЗОП – открита процедура17.02.2009 г. - 17.00 ч.18.02.2009 г. - 17.00 ч.19.02.2009 г. - 14.00 ч.
 26.Проектиране на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа – гр. Мадан”Решение № 86/29.12.2008 г. за откриване на процедура по реда на ЗОП – открита процедура24.02.2009 г. - 17.00 ч.25.02.2009 г. - 17.00 ч.26.02.2009 г. - 14.00 ч.
 27.Изграждане на транспортна инфраструктура  и съоръжения в гр.Мадан и селата Шаренка, Митовска , Въргов дол и Ляска, Община Мадан Решение № 87/30.12.2008 г. за откриване на процедура по реда на ЗОП – открита процедура4.03.2009 г. - 17.00 ч.4.03.2009 г. - 17.00 ч.5.03.2009 г. - 14.00 ч.